top of page
rosa liggande.jpg

Tjänster.

Vi kartlägger det sociala ansvar ni tar idag. Vi undersöker och analyserar era behov framåt. Vi bygger lösningar som skapar den förändring ni vill se. Vi följer upp och mäter effekt. 

ANSVARET.png

Ansvaret har tagit fram modellen "Fem steg till samhällsansvar". I denna figur beskrivs kort de steg som Ansvaret tillsammans med kund går igenom för att skapa en långsiktig strategi för socialt ansvarstagande som skapar värde för både samhället och affären. Hur omfattande varje steg är och hur lång tid arbetet tar att genomföra beror på era förutsättningar och behov. För mer information om vilka moment som ingår i varje steg och vilket upplägg som kan passa er hör av er på hej@ansvaret.se.

Ansvarets modell "Fem steg till samhällsansvar":

 1. I modellens första fas genomförs en kartläggning  av organisationens nuläge vad gäller befintligt samhällsansvar och även affärsstrategier, hållbarhetsplaner och annan relevant dokumentation. I denna fas görs även en omvärldsanalys för att sätta företagets och samhällets behov i en kontext som är relevant för kunden.

2. Genom att analysera och dra slutsatser av det material som har kommit in under kartläggningen identifieras skärningspunkter mellan samhällets behov och de strategiska utmaningar som verksamheten står inför. Vi kan på så sätt ringa in områden och frågor där affärsnytta möter samhällsnytta. 

3. De skärningspunkter som identifieras vägleder oss i arbetet med att ta fram förslag på målbilder för företagets sociala ansvarstagande. De målbilder som läggs fram ska alla uppfylla de kriterier som framkommit i tidigare faser av arbetet och leverera tydlig nytta för både samhälle och affär i linje med de behov som kunden uttryckt.  

4. När kunden landat i vilken målbild som stämmer bäst överens med behov och förutsättningar inleds strategifasen. Här fastställs vilka principer som ska styra arbetet med det sociala ansvarstagandet för att ta vara på de styrkor och möjligheter och motverka de svagheter risker som finns i företaget och i omvärlden. Tillsammans med strategi sammanställs en handlingsplan med tydliga ramar för hur arbetet bör genomföras för att leverera önskad effekt.   

5. I den sista delen av modellen påbörjar och genomför kunden arbetet i linje med strategi och handlingsplan. Ansvaret säkerställer att kunden känner sig trygg med den strategi och handlingsplan som levererats och kan även förmedla kontakt till relevanta samarbetspartners inom ideell och offentlig sektor. Ansvaret kan även bistå med kunskap och verktyg för att följa upp och mäta effekt av de insatser som kunden genomför. 

Genom alla steg i modellen arbetar vi aktivt med processer för inkluderande dialog. Vi arbetar nära kunden och gör det lätt att prata med varandra och med andra. 

Ansvaret AB 
559142-9690
+46 702068738
hej@ansvaret.se
Kungstorget 11
41110 Göteborg 

bottom of page